Monday, March 22, 2010

83 Eksperiment/Experi/ment/Eksperyment


To jest noc, pogoda jest okropny, deszcz, wyszystko deszcz. Warszawa masz najstraszny chumura. Niebieski na góry raz na rok.Wyszystko tygodniu na zima jest zimno. Bo dla czego podoba mi śien Warszawa?

It is the night, the weather is awful, rain, rain wyszystko. Warsaw najstraszny chumura you. Blue mountains once a week on rok.Wyszystko winter is cold.Because of what I like sien Warsaw?

It is night, the weather is awful, rain, only rain. Warsaw loves clouds. The sky is blue one week each year. Each winter is cold. So why do I like Warsaw?

Jest noc, pogoda jest okropna, deszcz, tylko deszcz. Warszawa kocha chmury.Niebo jest niebieskie jeden tydzień w roku. Każdej zimy jest zimno. Więc dlaczego, jak Warszawa?

Warszawa jest stary y masz drogie y dramatyczne fabula. Życie w to miasto, ty muszi wieć co to robisz. Od czas do czasu to nie jest włatwy. Tak mien z nami, pszypuszczam niema jeden sklep w Warszawa jak ma być dobre Bajgel. Coszmar...

Warsaw is an old dear s s have a dramatic storyline. Life in this city, you Mushi so what are you doing this. From time to time is not włatwy. Yes Mien us pszypuszczam silent one shop in Warsaw is to be as good Bajgel. Coszmar ...

Warsaw is an old dear and has a dramatic storyline. Life in this city, you must know what you are doing. Sometimes it is hard. By contrast, from time to time it is not easy. Between us, there is not one shop in Warsaw that sells a really good bagel. In my nightmares I smell a good bagel but I can never find it and eat it.

Warszawa jest stary kochany i dramatyczne historie. Życie w mieście, trzeba wiedzieć, co robisz. Czasami jest ciężko. Natomiast od czasu do czasu nie jest to łatwe. Między nami nie jednego salonu w Warszawie, który sprzedaje naprawdę dobry obwarzanek jest. W moich koszmarów czuję dobrze obwarzanek, ale nigdy nie mogę go znaleźć i zjeść.

Mieszkam w Warszawie dieszięć lat. Urodzyny w Istanbul, dwa-dzieszcza-pięc lat w Kanady. Mieszkam tylko w Stolicy. Cały życia, w Stolicy. Cały życia, w Kraj na czerwone y białe. Dlaczego jestem tutaj? Dlaczego teraz? Ja musi wieć odpowiedz do to pytanie. Nie wiem z kim jestem.

I live in Warsaw dieszięć years. Urodzyny in Istanbul, two-dzieszcza-five years old in Canada. I live only in the capital. Entire life in the capital. Entire life in the country on the red y white. Why am I here? Why now? I must therefore answer to this question. I do not know who I am.

I have lived in Warsaw ten years. I was born in Istanbul, I lived twenty-five years in Toronto, Canada. I have only lived in capital cities. My entire life in a capital city. My entire life in countries with only red and white in their flags. Why am I here? Why now? I must answer this question. I do not know who I am.

Mieszkam w Warszawie, dziesięć lat. Urodziłem się w Stambule, żyłem dwadzieścia pięć lat w Toronto, Kanada. Mam tylko mieszkał w stolicach. Moje całe życie w stolicy. Moje całe życie w krajach, tylko w białych i czerwonych flag. Dlaczego tu jestem? Dlaczego teraz? Muszę odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, kim jestem.

Jestem Nauczyciel Angielski, to jest moj pierwszego fabula w Polskiego. Ale to nie jest fabula, to jest historia. Historia do moje najlepsze lektorze w Polskiego, ulice do Warszawie...

I'm the English teacher, this is my first story of Polish. But it is not drama, it is history. The history of my best lektorze in Polish, the streets of Warsaw ...

I'm an English teacher, this is my first story written in Polish. But it is not a drama, it is a history. The history of my best Polish teacher, the streets of Warsaw ...

Jestem nauczycielem języka angielskiego, to jest moje pierwsze opowiadanie napisane w języku polskim. Ale to nie jest dramat, to historia. Historia z moich najlepszych nauczycieli polskich, na ulicach Warszawy ...

Chesesz czytać jeszcze?

Chesa read more?

Do you want to read more?

Chcesz przeczytać więcej?

2 comments:

Anonymous said...

Toronto and Istanbul are capitals? May wish to elaborate of what...

Bulent Akman said...

Thanks for your comment! Ottawa and Ankara are artificial capitals, both are in the middle of nowhere. Toronto was the capital of Canada before Ottawa, it is still the financial, cultural and population capital of Canada and one of the 10 largest cities in North America. Istanbul was the capital of at least three great civilizations and was the Eastern seat of the Roman empire which never fell, only adapted. How about that for capitals, eh?